Bright Cloud được thành lập vào ngày 27-07-2016 với ước mơ của một team dự án sau 12 năm trải qua kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp từ các phần mềm tự phát triển trong nước như Fast Accounting đến các giải pháp nước ngoài như Oracle EBS, SAP, Microsoft Dynamic và Infor.